Styrelsen 2018

 

Hembygdsföreningens styrelse 2018

I mars hölls årsmöte och styrelsen för 2018 fastställdes.

Den består av Lennart Stålberg ordförande tel: 0705-693382, Evert Erlandsson vice ordförande,  Jan Norlén kassör,  Mildred Eggen sekreterare,  Karin JohanssonGöran Bäcklund och Roger Hemming (ny)

Ersättare: Anders Johansson och Susan Karlkvist (ny)

Söderbärke Hembygdsförenings verksamhetsberättelse 2017

FÖRENINGSFAKTA

Hembygdsföreningen hade vid utgången av 2017 364 betalande medlemmar. Därtill har föreningen 7 hedersmedlemmar. En betydande del av avgifterna har hämtats in genom byombud. Härutöver sker vissa betalningar direkt via bankgiro och nätet samt genom försäljning i Hantverksboden.
Vi riktar ett stort tack till våra byombud för deras insatser! 

Styrelsen under 2017 bestod av Lennart Stålberg, ordf, Evert Erlandsson, v ordf, Mildred Eggen, sekr, Jan Norlén, kassör, Karin Johansson, Emma Eriksdotter och Göran Bäcklund samt Anders Johansson och Annakarin Johansson som ersättare. 11 protokollförda sammanträden har hållits.

ÅRSMÖTE 19/3

Årsmötet hölls i Församlingshemmet. Ett 40-tal medlemmar deltog. Förhandlingarna leddes av Jan Tholerus. Till ordförande återvaldes Lennart Stålberg. Övriga i styrelsen blev omvalda. En grupp musiker under ledning av Daniel Filipsson hade musikunderhållning. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Juoni Tervalampi om sitt arbete med studier av samer i Bergslagen.

KYRKSÖNDAG 19/3

19 mars var Hembygdsföreningens kyrksöndag. Hembygdsföreningen stod för kyrkkaffet efter gudstjänsten.

ARBETE MED VÅRA FASTIGHETER

Våren 2017 beviljades Hembygdsföreningen bidrag från EU:s landsbygdsprogram för upprustning av Hembygdsgården. Smedjebackens kommun bidrog också med drygt 25 procent av godkänd budget. Projektet omfattar den reparation av gaveln på Bagarstugan mot sjön vilket genomfördes under 2016. Taket på loftboden längs sjön har också rustats med ny papp och förnyelse av teglet. I projektet ingick också en efterlängtad restaurering av de trasiga tapeter som fanns på övre våningen i vår huvudbyggnad. Slutligen kunde vi i sommar byta ut vår gamla brygga mot en ny och fräsch variant, anskaffad från Hedemora. Utöver beslutade åtgärder enligt budget och beviljad ansökan kunde vi också under september få flera av dörrarna på övre våningen målade.
Det som återstår av projektet är att fullfölja påbörjade reparationer av fönstren på loftboden som vetter mot sjön med lagning av fönsterbågarna och utbyte av murkna partier av fönsterkarmarna.
Slutligen skall visst fasadvirke bytas på huvudbyggnaden, vilket har fått skador av hackspettar, väder och vind. Härutöver är elinstallationerna på Hagudden och Bagarstugan genomgångna och förstärkta för att undvika överbelastning mm.

Budgeten för upprustningen ligger på knappt 200 000 kr. Av detta belopp står föreningen själv för 10 procent. Resterande finansiering från EU:s Jordbruksprogram och Smedjebackens kommun har varit avgörande för att projektet har kunnat genomföras.

Vi riktar stort tack till medlemmar ur Kyrkbåtsföreningen som på sedvanligt sätt har hjälpt till med att få boden i dess nya skick. Vi riktar också ett tack till Smedjebackens kommun som har bidragit till finansieringen av projektet. 

HAGUDDEN OCH KYRKUDDEN

Växtligheten på Hagudden har omfattande sly som varje år växer till vilket åtgärdas genom att den kapas ner med röjsåg. Viss gallring genomfördes också under vårstädningen. Stenbänkarna på Hagudden har rensats och rätats upp.

På Kyrkogården har vi under sommaren satt upp ca 45 skyltar vid vissa gravar för personer som på olika sätt har varit verksamma i bygden.

VALBORGSMÄSSOAFTON 30/4

Ca 150 personer besökte valborgsmässofirandet på Kyrkudden. Vårtalet hölls av Gunvor Kuha från Ateljé Kvarnen i Tolvsbo. Söderbärkekören med externa förstärkningar sjöng in våren med den flammande brasan i bakgrunden. Efteråt följde servering i Församlingshemmet.

VÅRSTÄDNING 27/5

Sedvanlig vårstädning gjordes inför sommaren, då Hembygdsgården, Bagarstugan och området omkring våra byggnader fick en välbehövlig uppsnyggning.

PAUL ERIKSSON MUSEET

Museet i Prästgårdens östra flygel har hållits öppet söndagar hela sommaren samt över påskhelgen, ”Konst i Påsk”, där vi också ordnade utställningar i kyrkan och i församlingshemmet. Museet hölls också öppet under ”Konst runt Barken” och ”Järnrutten” samt i övrigt efter överenskommelse.
En grupp MC-entusiaster från Stockholmstrakten kom på besök i Söderbärkebygden och härutöver har också andra grupper och enskilda besökt museet. Under året har också vår informationsbroschyr om museet översatts till engelska och tyska.

BRANDSTATIONEN

Brandstationen kompletterades med en utställning av ett 30-tal olika motorsågar och en mängd skogsredskap som visades under påskhelgen. Senare under sommaren fick vi också en brandspruta från Räddningstjänsten som kunde visas bl.a under Möljanveckan. Brandstationen har erhållit en gåva, 3000 kr, från en tacksam besökare. Brandstationen hade bara under Möljeveckan ca. 200 besökare.

TREFALDIGHETSKÄLLAN 10/6

Inhägnaden kring Trefaldighetskällan blev i år iordningställd med nytt staket. Den känns på det sättet fräschare än tidigare. Vi kunde också köra dit bord som fick ersätta de gamla borden som över åren har murknat. Firandet fick ett 40-tal besökare. I programmet deltog Erik ”Vret-Erik” Pettersson med några anekdoter och lite diktuppläsning ur minnet. Musik levererades av Retro-bandet.

MIDSOMMARAFTON 23/6

Klädningen av majstången gick bra med stor uppslutning och kunde genomföras med fint väder.
Själva firandet fick ca 900 betalande besökare vilket innebär omkring 2000 deltagare totalt. Ringlekarna leddes av Jan och Christina Norlén medan en grupp musikanter under Gunnar Viréhns ledning skötte musiken. Lottförsäljning, servering, korvförsäljning och fiskdamm anordnades på sedvanligt sätt. Verksamheten gav ett betydande nettoresultat detta år.

Vi har i år investerat i en kraftfull högtalaranläggning som tidigare tillhört Musikgruppen Skarvarna samt en bärbar mikrofon, s.k. ”mygga”.
Vi riktar stort tack till alla frivilliga som gör stora insatser för vår räkning med firandet.

 

MÖLJANVECKAN v 29

Möljanveckan genomfördes med visningar av Brandstationen och Museet, en kyrkogårdsvandring och ett par musikarrangemang, ”Bergslagsmusik på Tunet” med Bertil Olsson från Skinnskatteberg och ”Folkligt på Tunet med duon Stollarna”. Det förra kom tyvärr att kollidera med en annan av Möljans aktiviteter.  Lördagen var gräsmattan öppen för hantverkare i arbete, musik, kaffeservering i Bagarstugan och Åkes Slakt som såg till att man kunde få dricka, varm korv och hamburgare. 11 hantverkare och utställare deltog. Den tidigare traktorpendeln var inställd med hänvisning till nya säkerhetsföreskrifter. De bussturer som har gått tidigare år genomfördes inte denna vecka.

Kyrkrodden med tävlingen med start och målgång vid hembygdsgårdens brygga och prisutdelning på tunet var även i år mycket populär. Här samverkar vi med Kyrkbåtsföreningen.

SKÖTSEL AV GRÖNYTOR

Hembygdsföreningen äger marken på tunet, parkeringen på andra sidan Kyrkogatan och gräsmattan fram till Klockargränd. Skötseln har krävt insatser ungefär en gång per vecka under den varma perioden. Klippningen fungerar väl med insatser av ett antal frivilliga som hjälpts åt med uppgiften.

HÖSTFEST 11/11

En höstfest hölls i November där vi bjöd in personer som under förra året hade gjort insatser med snickerier, skötseln av gräsmattan, midsommarfirandet mm. Av ett 80-tal inbjudna deltog ett 50-tal personer. Musiken sköttes av Retro under ledning av Gunnar Viréhn.

HEMSIDA OCH FACEBOOK

Vår hemsida, www.söderbärkehembygdsförening.se uppdateras gradvis med aktuella aktiviteter mm. Vi finns också på Facebook där vi på enkelt sätt kan föra in diverse nyheter. Inläggen på Facebook får ofta över 1000 besökare. Verksamhetsberättelsen, sommarprogrammet 2017 och en uppdaterad besöksguide över Kyrkogatan lades in på hemsidan så att man kan ladda ner dem därifrån. Där finns också möjlighet att teckna medlemskap och betala sin medlemsavgift via nätet.
Också andra kommande publikationer kommer att läggas in på hemsidan.

Vi har som långsiktigt mål att få in så många medlemmar som möjligt på en E-postlista, så att vi kan skicka ut inbjudningar, aktuella program mm direkt till medlemmarna, som ytterst är våra uppdragsgivare.

IDEELLA ARBETSINSATSER

Det praktiska arbetet i hembygdsföreningen sköts helt med insatser av personer som vanligtvis utan att knota vill hjälpa till för att på detta sätt lämna ett bidrag till föreningen. Dessa insatser har stor betydelse. Härutöver har som nämnts betydande insatser gjorts också av medlemmar i andra föreningar. Här vill styrelsen, utan att nämna enskilda personer, framföra vårt och föreningens tack för alla dessa insatser.

HANTVERKSBODEN OCH BAGARSTUGANS CAFÉ

Både Hantverksboden och Bagarstugan inledde sin säsong i mitten juni och höll öppet fram till mitten av augusti. Hantverksbodens roll som filial till turistbyrån börjar allmänt bli mer inarbetad. Det ger en värdefull förstärkning av gårdens roll. Som en effekt har man nu öppet alla dagar i veckan. Arbetet har koordinerats av Cristina Hahre. Hantverksboden har i år haft 2850 besökare.
Anna Jansson har samordnat arbetet i Bagarstugan. Efter stängningen drevs caféet av styrelsen bl.a. under Poker Run. Bagarstugans café har haft närmare 3000 besökare.
Nya fräscha skyltar har anskaffats som visar vägen till hembygdsgårdens café och hantverksbod.

MINNESFOND

Hembygdsföreningen erhåller ofta och i anledning av tidigare medlemmars bortgång olika minnesgåvor. På styrelsens förslag skall dessa medel bl.a. användas till förskönande av hembygdsgården som t.ex. inköp av blommor till lådorna vid bagarstugan och hantverksboden.

SAMVERKAN MED HEMBYGDSFÖRBUNDET OCH ANDRA FÖRENINGAR

Hembygdsföreningen har tagit initiativ till att skapa föreningen Söderbärke Aktivitetsgrupp och ingår i dess styrelse. Aktivitetsgruppen skall samordna aktiviteter främst sommartid för att se till att minimera kalenderkrockar. Arbetet är i sin linda men har så här långt givit goda erfarenheter.

Hembygdsföreningen deltog med ett eget stånd vid Aktivitetsgruppens julmarknad 8-9 december, vilken drog ca. 300 besökare.

Jan deltog i SAFF:s årsmöte 23 mars.

Mildred och Jan deltog i DFHFs årsmöte i Falun den 22 april.

Karin och Jan deltog i DFHFs kretsmöte i Ludvika den 24 april.

Lennart deltog i Eko-rådsarrangemanget i och kring Surahammar i Oktober.

Föreningen Larsbo Bruks vänner har upphört. Hembygdsföreningen har fått köpa avvecklad utrustning som bl a tre stora partytält, dator, borden till Trefaldighetskällan  mm.

Med denna rapport ber styrelsen att få tacka för förtroendet under det gångna året. Vi vill också tacka alla som stöttat oss i arbetet för en levande hembygd.

Söderbärke 2018-03-18

Lennart Stålberg, ordf.      Evert Erlandsson,  v. ordf. Mildred Eggen, sekr

Jan Norlén, kassör    Karin Johansson    Emma Eriksdotter     Göran Bäcklund